ใครบ้างมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

ใครที่ควรจะตรวจเช็คน้ำตาลในเลือด กลุ่มแรกคือ คนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน การจะดูว่ามีน้ำหนักเกินแค่ไหน ให้ดูจากค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ซึ่งแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูง สามารถคำนวณได้ โดยนำน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร ยกกำลัง 2 (BMI = นน.(kg)/ส่วนสูง (m2)

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300