ค่าความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง มี 2 ตัวเลข คือ ตัวเลขที่มากกว่า หมายถึง ความดันโลหิตในช่วงหัวใจบีบตัวสูงสุด หรือเรียกว่า ความดันโลหิตซิสโทลิก ส่วนตัวเลขที่น้อยกว่า หมายถึง ความดันโลหิตในช่วงหัวใจคลายตัวน้อยที่สุด หรือเรียกว่า ความดันโลหิตไดแอสโตลิก

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300