ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

ผู้ชายอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปหรือผู้หญิงตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป, มีสมาชิกครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือมีประวัติการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควรก่อนอายุ 55ปีในเพศชายหรือก่อนอายุ 65 ปีในเพศหญิง เพศชายมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้หญิง, โรคเบาหวาน, มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300